KOMMUNENS VÄL

KOMMUNENS VÄL -Ditt lokala parti i Älvkarleby kommun

Lördagen den 27 augusti 2016 - klockan 08:17

Förstasidan

Artiklar

« Föreg. Nästa »


Älvkarleby kommuns skolorganisation fr o m Ht 2010


Kommunens Väl 2008-01-13

När vi har tittat på det förslag till skolorganisation som lämnats ut av Barn- och utbildningsnämnden på remiss konstaterar vi snabbt att den inte överensstämmer med den syn på skolorganisation som vi i Kommunens väl har. Vi bygger nu en ny skolorganisation för lång tid framöver och då ser vi det som särskilt viktigt att vara lyhörd för de influenser som finns i samhället, på såväl regerings- i Stockholm, på gräsrotsnivå inom kommunen kanske till och med inom EU.

Vi vill ha en skolorganisation där vi tar vara på de små skolornas styrka och behåller de nuvarande skolorna, Bodaskolan (F-5), Jungfruholmen (F-5), Rotskär (6-10) i Skutskär och Sörgärdet (F-5) i Älvkarleby. Älvboda friskola (F-10) är en del i den skolorganisation som vi vill se i framtidens Älvkarleby kommun.
Varför skriver vi då åk 6-10 på Rotskär? Jo, vi erfar att regeringen inom en snar framtid kommer att föreslå en 10-årig grundskola och då vill vi redan nu förbereda för den i vår skolorganisation.

Förskolorna
• Vid Bodaskolan finns i dag Bryggans förskola (2 avdelningar), Trillingboda (3 avdelningar) och Vinkelboda (4 avdelningar).
• Vid Jungfruholmens förskola finns i dags läget 4 avdelningar.
• På nuvarande Södra skolområdet finns 3 förskoleavdelningar på Sörgärdets skola, Kvarngärdet förskola (2 avdelningar), Älvkarleö förskola (1 avdelning), Marma förskola (1 avdelning) samt Gårdskär förskola (1 avdelning).

Vi anser det viktigt att, så snart som möjligt, gå ur alternativt omförhandlar det avtal som finns för Kvarngärdet, som har en mycket kostsam avtalskonstruktion.

Vid behov av ytterligare avdelningar (vid eventuell kö till barnomsorgen) vill vi att kommunen istället täcker behovet genom att anställa dag/natt barnvårdare, som tar sig an barnen i mindre grupper i sina bostäder, samt knyta dem till en öppen förskola där de kan ”boka in sig” någon gång i veckan för att integreras med kollegor i sitt yrkesutövande.
Vi anser att dagbarnvårdare mycket väl kan svara upp mot det eventuella behov av nattbarnomsorg som finns eller kan uppkomma.

Vad beträffar barnen inom fritidshemsverksamheten (upp till 12 år) föreslår vi startande av någon form av mobilt fritidshem, som samlar upp barnen efter skoldagen och kör dem till en basplats, där de sedan vistas ute i naturen och/eller på idrottsplats/bad etc . Basplatserna kan till exempel knytas till föreningslokaler, som inte används dagtid. Konstruktionen förutsätter samarbete med intresserade föreningar.

Bodaskolan, Skutskär södra
Bodaskolan (F-5) utvecklas till att få en kulturprofil där vi använder oss av den musik/kulturskola och de resurser som finns i dag för att ge eleverna lite mer musik, sång, dans, drama, bild och form, litteratur samt film i undervisningen.

Jungfruholmens skola, Skutskär norra
Jungfruholmens skola (F-5) utvecklas till en idrottsprofil, med sin närhet till Skutskärs IP. Skolan skulle kunna starta ett samarbete med föreningslivet i kommunen för att dra till sig flera idrottsintresserade elever. Dessa kan med fördel delta i av föreningarna anordnade träningar inom olika idrotter.
Vi vill även att kommunen löser ut Jungfruholmens skola från den nuvarande hyreshuvudmannen (ej tidsbestämt), eftersom nuvarande avtalskonstruktion är alltför kostsam.

Sörgärdets skola, Älvkarleby
Sörgärdets skola (F-5) skulle kunna utveckla ett profilområde inom natur - ett större samarbete med naturskolan - framtida vindkraftverk och Vattenfall utveckling - för att kunna arbeta mer naturpedagogiskt. Ämnen som biologi, kemi, naturskolan, naturvård, forskning, friluftsliv, turism bör vara naturliga inom profileringen.

F-5 skolorna - gemensamt
I (F-5) skall eleverna påbörja sin respektive profilering. Gemensamt för de tre F-5 skolorna är att det måste ges utrymme för en resursklass, där skolan kan avsätta resurser för behövande elever redan i de lägre åldrarna, ge möjlighet till elevvårdande insatser med tidigare bedömning av de enskilda elevernas behov av särskilda insatser.

Rotskärs skolan, Skutskär
• Rotskärs skolan (åk 6-9/10) bör också kompletteras med en form av resurscentrum med lite högre lärartäthet, elevassistenter och elevstärkande personal.
• En samlad särskola från F-10.
• Vi bör också se över möjligheten att inrätta ett skoldaghem för de mest utsatta eleverna.

Vi har tagit del av de uppgifter som lämnats från Regionförbundets undersökning av Barns Behov i Centrum – BbiC utredningen i Uppsala län. Där framkommer att vi i Älvkarleby kommun har 96 barn/ungdomar med kognitiv beteendestörning i någon form. Detta motsvarar en hel årskull av elever i skolan. Och motiverar oss i Kommunens väl att satsa resurser på elever som behöver extra hjälp i skolan före en allt för stor skolledning.

Älvboda Friskola
Friskolan är ju en profil i sig.

Vi avser också att jobba för att skolpliktskostnaden skall vara 3-4 % mot i dagsläget 9 %. Eleverna som går i friskolan är dels en del av det totala antalet barn som finns i kommunen dels kommer elever inresande från andra kommuner. Elever på Friskolan bosatta i kommunen skall behandlas på samma sätt som eleverna på andra skolor i kommunen från kommunens sida. Detta innebär bland annat att eleverna skall ha rätt till fri skolskjuts om de uppfyller kommunens kriterier för rätt till skolskjuts.

Följande frågeställningar ingående i kommunens skolorganisation vill vi ha ett tydligt svar på:
• Vad händer om friskolan läggs ner och barnen flyttas till den kommunala skolan?
• Vilken beredskap finns för detta i den nya skolorganisationen?
• Hur kommer de framtida skolpliktskostnaderna att avspeglas i de kommunala budgetarna?

Vuxenutbildning
Verksamheten vid KunDa drivs för närvarande i intraprenad form av personalen där. Vi ser stora fördelar med att ha olika former av skolverksamhet i kommunen.
Varför inte inrätta en kommunal folkhögskola i närheten av någon av våra pendelstationer? Där vi kan samla all vuxenutbildning, den gymnasieutbildning vi vill bedriva samt SFI.

Gymnasieskolans IV (individuella program) är ett av de gymnasieprogram som vi bedriver i egen regi – övriga gymnasieprogram finns i Gävle respektive Tierp. Här kanske vi ska tänka till och se om vi kan utarbeta något program ytterligare på hemmaplan. Kanske en fortsättning på grundskolans profilering (kultur, idrott och natur) och den kunskap som finns i kommunen inom dessa områden. Vi vet också att vi just nu är inne i en puckel där vi har många elever på gymnasieskolans olika program, detta kommer inom något år att avta.

S F I (svenska för invandrare) bedrivs idag av någon underlig orsak i Kultur- och fritidsnämndens regi. Vi anser att den ska föras över till Barn och utbildningsnämnden.

Studiecirkelverksamheten i kommunen är mycket begränsad. Vi ger idag ett bidrag med 10.00 SEK per invånare och år för att studieorganisationerna skall bedriva verksamhet i kommunen. Detta bidrag bör höjas till minst 60.00 SEK per invånare och år, då vi får igen mångfalt i form av aktiviteter, studiecirklar, kulturprogram etc
Denna verksamhet bör även den föra över till Barn- och utbildningsnämndens ansvarområden just för att komma bort från liknelsen med föreningar och ansökning av bidrag. Det är de generella pengarna till studieorganisationerna som genererar verksamhet som i sin tur genererar landstings- och statsbidrag.

Skolområde
Vi vill göra hela kommunen till ett enda skolområde med en rektor och tre biträdande rektorer (med olika ansvarsområden), varav en av de biträdande rektorerna tilldelas ansvaret för förskolorna. Förvaltningschefen, rektor och de tre biträdande rektorerna utgör skolledningen, som tillsammans leder den kommunala skolans arbete. Rektorerna skall som pedagogiska ledare också i större utsträckning än i dag vara ute i verksamheten bland elever och personal.

Det skall vara fritt för eleverna och deras familjer att välja vilken skola (F-5)/profil som passar dem bäst i hela kommunen. När det sedan gäller Rotskär bör eleverna ha möjlighet att fortsätta sin profilering även under resterande del av sin grundskoletid om de inte vill byta när de naturligt byter skola till Rotskärs skolan.
Vi anser att föräldrar/elever fritt skall kunna välja skola/profil och få skolkort för resorna till/från skolan och den verksamhet, som även bedrivs i skolans namn.

Vi skall göra skolan så intressant och tydlig i sina olika profiler, så att vi kan räkna med ett utökat intresse för kommunens skolor även utanför kommunens gränser. Dessutom bör vi överväga om vi kan utveckla delar av vår skolorganisation till något mer – till exempel fler gymnasielinjer med lokal anknytning, kanske till och med riksintagning. Vad sägs om att ta hem elever som vi i dagsläget placerar i andra kommuner och skolor, vi tänker då närmast på särskolegymnasiet.
Vår inriktning är att ha skolorna så nära hemmet som möjligt (elevperspektivet).
Stora kostnader finns idag för interkommunalersättning för elever som går i andra kommuner/skolor och i vissa fall även har resor till/från dessa skolor.
Vi vill vidare planera för en fortsättning av hälsoäventyret i Älvkarleby i form av ett genomgående tema i skolan med koppling mellan hälsa och respektive profil idrott, natur och kultur.

I samband med att vi nu tittar på den översiktsplan, som håller på att växa fram, konstaterar vi att:
• Den nu föreslagna skolorganisationen måste gå hand i hand med översiktsplanen, annars kan vi hamna i ett läge där vi medverkar till att skolorganisationen vi nu genomför blir fel.

Avslutningsvis vill vi framhålla vikten av att ständigt jobba med att förbättra säkerheten kring våra elevers skolvägar och att göra det i nära samarbete med andra kommuner i länet, NTF, Vägverket och Polisen med flera för att inspireras till att finna nya och bättre lösningar.

Den föreslagna skolorganisationen
I det föreliggande förslaget samlas undervisningen i Skutskär dels i en skolenhet på Rotskär dels en vid Bodaskolan.

Vårt motförslag innebär
• att Rotskärsskolan tar emot elever i årskurs 6-10, eftersom det ger möjlighet till en fördjupning i ämnena NO, hemkunskap, musik etc. och den specialkompetens som lärarna på Rotskär har i dessa ämnen.
• att vi behåller Jungfruholmens skola i form av F-5.
• att vi skapar ett sammanhållet skolområde med tre kommunala skolor F-5 med olika profiler.

Vi har stora svårigheter att acceptera: En alltför stor förvaltning och skolledning när det ständigt skärs ner i verksamheten närmast eleverna (elevassistenter, skolvärdar och elevvården etc.)

Vi förespråkar närmare samarbete med bland andra socialtjänsten och polisen, föreningslivet etc. som kan bidra till ett större utbud av innehåll i skolan och därmed också öka förståelsen av det moderna samhälle, som eleven är en del i.

Sommarjobb som ”kulturarbetare” med gatuteater, sång och musik i form av allsång eller idrottsorganisatörer med olika cuper, sommarläger för yngre och andra arrangemang. Eller kanske till och med utomlandspraktik för att förbättra språket, berika erfarenheterna etc.

Skolorna måste i framtiden avsätta medel i sin egen budget för underhåll och rust av lokalerna de förfogar över. De som är i verksamheten har bättre känsla för vad som behöver göras och därmed ökar möjligheten att underhållsbehovet styrs till rätt nivå.

En utveckling av nuvarande skolor med en mycket tydlig profil borgar för en god och hållbar kvalitet, som kan göra våra skolor intressanta även för boende utanför kommungränsen.
Dessutom vill vi koppla skolorna närmare högskolan i Gävle för en ömsesidig utveckling av pedagogisk undervisning, forskning och lärarutbildning.


Skutskär 2008-01-13

Bengt Ahlquist, gruppledare
Kommunens väl

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Ett av Sveriges godaste dricksvatten

 

 


Blev ett av Sveriges dyraste vatten, sedan vi gick med i Gästrike vatten !

 

Nu utreds samverkan om Älvkarlebys vattentillgångar, Gävle behöver mer vatten. 

 

Läs mer

INGEN FOLKOMRÖSTNING


Fullmäktigeförsamlingen röstade emot folkets vilja.
Politikerföraktet späddes på, om det nu går att göra det!


Politiker som tidigare  visat sin vilja till att utföra en folkomröstning, föll...

Läs mer

Reservation "FOLKINITIATIV"

Kommunens Väl har lämnat en skriftlig reservation


Kommunens Väl reserverar sig mot beslutet att inte hålla folkomröstning om utträde ur Gästrike vatten.
Kommunens väl anser att beslutet visar prov på, en mycket nedvärderande och upprörande nonchalans,...

Läs mer

KOMMUNENS VÄL
ÖNSKAR

VÅRA VÄLJARE OCH SYMPATISÖRER
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.


2015 BLIR ETT SPÄNNANDE ÅR, där VA-frågan kommer att dras till sin spets.
Blir det folkomröstning eller inte?
KV ser fram emot detta.


Det verkar som ledamöter i andra partier, börjat inse, att samarbetet har gått över...

Läs mer

      918 
Underskrifter

Insamlandet av namnunderskrifter är klart.


Namnunderskrifterna för en folkomröstning " Lämna Gästrike vatten ", lämnades in till Kommunen Fredag 28/7. Nu kommer valnämnden att kontrollera att Vi kommit upp till minst 10% godkända...

Läs mer

BOENDE I ÄLVKARLEBY KOMMUN
KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING

Vill Du ha en folkomröstning om medlemskapet i
Gästrike Vatten AB, då behövs din namnunderskrift

 

 Anser Du att kostnaden för VATTEN & AVLOPP har ökat allt för mycket?
 Vill Du som vi gå ur Gästrike Vatten AB Välkommen och skriv på våra listor
 
Vi kommer att närvara  följande plats och tid.

 

Läs mer

KOMMUNENS  VÄL
PRESENTERAR 

Kommunfullmäktigelistan till 2014 - års val i septemberKommunens Väl

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett...

  Läs mer

    Årsmöte 2014
  Kommunens väl

  Kommunens väl har hållit sitt årsmöte, i sin partilokal på Centralgatan, ett lungt sådant.
  Det blev idel omval, i styrelsen, vilken ser ut som följer


  Ordförande          2 år        Torbjörn Lö...

  Läs mer

  Tilläggsanlag på 8,1 miljoner 2014

  Kommunens Väl Vill fördela tilläggsanlaget på 8,1 miljoner på ett sätt som gynnar kommunens innevånare.


                        ...

  Läs mer

  Startande av kvälls-, helg- och nattöppen förskola (Nattis)

  Kommunens Väl motionerar om  ett "nattis" för barn där föräldrarna arbetar skift.
  Avdelningen kan inrymmas i den nya förskolan i Älvkarleby


                             ...

  Läs mer

  KOMMUNENS VÄL
  BEHÖVER

   

  Fler som engagerar sig i arbetet för en bättre och rättvisare Kommun.


   

  KOMMUNENS VÄL

   BEHÖVER

  Fler som engagerar sig i  arbetet för en bättre och rättvisare Kommun.

  Välkommen Du som...

  Läs mer

  KONSEKVENSANALYS

  Äntligen ska en konsekvensanalys göra av medlemskapet i Gästrike vatten.


  Vid Onsdagskvällens  Kommunfullmäktige, togs beslut om höjd brukningsavgift för kunder i Älvkarleby vatten. 2007 var avgifterna  Fast avgift 747 kr + moms, ingen lägenhetsavgift och
  13 kr m3 för vattnet.  Efter...

  Läs mer

  Kommunstyrelsen 2013 - 11 - 12

  Majoriteten S+V+M+C  röstade för en höjning av vattentaxans brukningsavgift.

  KV var det enda partiet som inte ville ha någon höjning.
  VD Mats Rostö fick i uppdrag att visa vilka konsekvenser en utebliven höjning innebär för verksamheten.


  Läs mer

   

   KV GICK TILL VAL 2010
   Vi vill laga maten i Kommunen till våra barn och äldre

   

  Kommunens Väl vill att kommunen med egen personal själv lagar maten till våra barn och äldre.
  Vi vill ha god närproducerad och näringsriktig mat.

  Läs mer

       NYA  VATTENTAXAN
  SÅ SER FÖRSLAGET UT

  Kommunstyrelsens arbetsutskott  föreslår:

  VA-taxans brukningsavgift höjs den 1 januari enligt följande:

  1. Fast avgift höjs från 1655 kr/år till 1837 kr/år

  2. Lägenhetsavgiften höjs från 1380 kr/år till 1532 kr/år

  3. Brukningsavgiften höjs från 22 kr/m3 till 24,50...

  Läs mer

  VARFÖR KV AVSTOD FRÅN ATT RÖSTA

  Kommunens Väl avstod att rösta ja eller nej på Sverige demokraternas motion om staket runt lekplatsen vid bodaån.


  Kommunens Väl avstod att rösta ja eller nej på Sverige demokraternas motion om staket runt  lekplatsen vid bodaån.
  Under mötet framkom att det som menades med...

  Läs mer

  NY HÖJNING AV VATTENTAXAN PÅ GÅNG !

  Kallelsen till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22 visar på,
  Förslag till höjning av vattentaxans brukningsavgift
  Alltså ytterligare höjningar.
  Något stopp på höjningarna verkar inte finnas,

  Läs mer

  DE LOKALA PARTIERNA SÄTTER DE
  LOKALA FRÅGORNA PÅ AGENDAN

  I Sverige finns det 290 primärkommuner; i nästan hälften av dessa finns det ett lokalt parti, i några dessutom två eller flera lokala partier. Trots detta så syns de i väldigt blygsam omfattning i media. Det här vill vi ändra på eftersom vi är en viktig och drivande del av den lokala...

  Läs mer

  ROLLATOR - ARBETSSTOL - FÖRHÖJNINGSKLOSSAR

  Kommunens Väl har reserverat sig mot förslaget att Kommunen inte tillhandahåller desssa hjälpmedel, både i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
  Kv anser bla. att en rollator är en frihetssymol. Frihet att kunna ta promenader, gå och handla, hälsa på vänner. Den ökade rö...

  Läs mer

  VATTENTAXAN LYFTER TILL NYA HÖJDER

  Återigen har vattentaxan i Älvkarleby Kommun höjts.
  Vattentaxan höjdes denna gång med 6,8 %, snart har vi landets högsta vattentaxor.


  Det påpekades att det säljs en mindre mängd vatten än tidigare, detta argument har använts även vid...

  Läs mer

  Ungdomscross

  Ungdomscross under lördagen, arrangerat av Skutskärs motorklubb och ingående i
  24 mx Youth MX Cup och var deltävling nr 2.


  Ca 150 deltagare tampades i grusgropen på västanån, allt ifrån nybörjare till ungdomar som körde som om dom alltid suttit på en motorcykel. Det...

  Läs mer

  KORVGRILLNING I CENTRUM 1 MAJ

  Kommunens Väl bjöd på grillad korv med bröd,under två hektiska timmar mellan 11:00 - 13:00,  vilket var mycket uppskattat.


  Vi grillade fler korvar än det var deltagare i demonstrationståget, där ca 65 st deltog alltså de närmast sörjande. Många av de som åt korv med god...

  Läs mer

  MEDBORGARKONTOR
  RESERVATION ks-ärende 8.
  Medborgarservice återremiss

  Kommunens Väl, reserverar sig mot Majoritetens- och Älvkarlebyalliansens beslut att ej återremitera ärendet. Detta förhindrar den demokratiska möjligheten att belysa en alternativ placering av Medborgarservice till Biblioteket.
  (Miljöpartiet instämmer i denna återremiss men kan yrka på detta).

  Läs mer

  RESERVATION.
  ks-ärende 8: Medborgarservice-lokalisering

  Kommunens Väl reserverar sig mot Majoritetens- och Älvkarlebyalliansens beslut att lokalisera Medborgarservice till Kommunhuset till förmån för en lokalisering till Biblioteket. ( Miljöpartiet instämmer i denna reservation man kan ej yrka på detta).

  Läs mer

  FRÅN 5.0 TILL 9,5 I UNDERSKOTT ÖVER EN NATT

  Utom nämnden har över en natt ökat sitt budgetunderskott från 5,0 miljoner till 9,5 milj.


  Hur kan detta hända, utan att någon reagerat?
  En nästan fö...

  Läs mer

  Återigen försämring !

  Återigen försämring!
  Varför alltid på personal, gamla.
  Prishöjning från 53:- till 60:- och stängt i fyra veckor på Fyrklöverns restaurang det ä...

  Läs mer
  MAKTFULLKOMLIGHET i RÖDA ÄLVKARLEBY

  -Många gånger är oppositionen kloka och tycker som vi

  I Arbetarbladet torsdagen den 9 september uttrycker sig den socialdemokratiska kommunalrådskandidaten Inga-Lill Tegelberg enligt rubriken ovan.
  När maktfullkomligheten lyser igenom då...

  Läs mer

                                           

  Reservation - Medborgarservice

   

   

  Ärende:    Medborgarservice – lägesrapport och förslag om var verksamheten lokalmässigt bör placeras.

   

  Kommunens Väl yrkade...

  Läs mer


  DYRT VATTEN.........

  Älvkarleby Kommuns invånare har fått dyrare vatten i kranarna, sedan Gästrike vatten bildades.
  Inte undra på att många reagerar!
  Flera utredningar har entydigt visat...

  Läs mer

  ÅRSMÖTE 2013


  KOMMUNENS VÄL DITT LOKALA PARTI
  ETT PARTI MED VINDEN I RYGGEN
  HÖLL ÅRSMÖTE 16 MARS I
  PARTILOKAL MITT I CENTRUM  Läs mer

    INFORMATIONSMÖTE
  "VATTNET I KOMMUNEN"

  FOLKETSHUS D - SAL
  Onsdagen den 7 Mars

  19:00 - 21:00


  Medlemmar och sympatisörer kom och lyssna, ställ frågor till Gästrike vattens VD Mats Rostö.

  Läs mer


  RESERVATION
  Ärende: Motionssvar på ”Uppkomna överskott inom Älvkarleby Vatten AB:s verksamhet


  Kommunens Väl reserverar sig mot Kommunfullmäktiges...

  Läs mer

  Idrotten i Kommunen

  Turerna i Älvkarleby om Socialdemokraternas försök till
  nedläggning av Skutskärs bandy.

  Läs mer

  BUDGET 2012

  RESERVATION

  Kommunens Väl reserverar sig mot majoritetens rambudgetförslag till förmån för det förslag som Älvkarlebyalliansen med stöd av...

  Läs mer

  Den Kommunala pensionsskulden.

  INTERPELLATION

  Ärende: Den kommunala pensionsskulden


  Vi inom Kommunens Väl är mycket oroade hur Majoriteten hanterar frå...

  Läs mer

  SKUTSKÄRS FOLKETSHUS FRAMTID


  ENKEL FRÅGA
  Ärende: Framtiden för Folkets Hus i Skutskär

  Läs mer

  RESERVATION

  Kommunens Väl reserverar sig mot majoritetens rambudgetförslag till förmån för det förslag som Kommunens Väl och Älvkarlebyalliansen lade fram

  Läs mer

  Folkets Hus i Skutskär hotas av konkurs

  Håller arbetarrörelsen på att sälja ut sin själ?  Håller arbetarrörelsen på att sälja ut sin själ?
  Rubriken skrämmer mig!

  Läs mer

     Medlemscafé

  Besök vårt medlemscafé.
  Centralgatan 14.


  Vårt medlemscafé är öppet för medlemmar och blivande.
  Kom in och känn...

  Läs mer

  BESLUT UTAN GRUND

  Hur tänker Socialdemokraterna,Vänstern (kommunisterna), Moderaterna och Centern.  Nedan finns vår reservation.

  Reservation


  Ärende: Rivning av Harnä...

  Läs mer

  INTE EN ENIG KOMMUNSTYRELSE

  VARFÖR  STÅR VI ENSAMMA ?????


  Det var inte en enig Kommunstyrelse som tog beslutet om rivning,
  Kommunens Väl yrkade på att fastigheterna skulle säljas,...

  Läs mer

  2010 års val en framgång

  ETT STORT TACK.


  Styrelsen i Kommunens väl, vill härmed tacka alla våra väljare.

  Det är med stolthet Vi kan konstatera antalet röster ökat med ca 120...

  Läs mer

  Inte i lokaltidningen

  Skittidning som ingen borde prenumenera på.


  Försökte få nedanstående som en kommentar, men nej nej!


  Vi i Kommunens väl, har tagit ställning till...

  Läs mer
  DYRA DROPPAR

  Håll till godo Älvkarlebybor!

  Bolagiseringen av det kommunala vattnet ledde till ökade vattenavgifter, vilket vi i Kommunens Väl befarade. Kommunens Väl vill gå ur Gästrike Vatten AB snarast möjligt...

  Läs mer
  GD

  EFTER AVHOPPEN

  Värna motorstadion

  EGET KÄK I EGET KÖK

  Skutskärs Centrum

  EN IDROTTSPLATS I ENIGHET

  TRYGGT SAMHÄLLE

  ÖKADE HYROR. ÖKADE KOSTNADER FÖR VILLAÄGAREN

  Fungerande kollektivtrafik

  Dyrare fjärrvärme

  MANTRA FRÅN EN ANDLIG LEDARE

  SKUTSKÄR
  Kommunstyrelsen sa ja till ny politisk organisation.

  Val till Kommunfullmäktige

  Älvkarleby kommun får ny organisation - under förutsättning att:
  Kommunfullmäktige godkänner liggande förslag!

  Förändrade villkoren för kommunerna som ägare av allmännyttan

  Nya villkor för kommunala bostadsbolag och nya regler för hyressättningen blir aktuellt till årsskiftet om riksdagen röstar ja till nytt lagförslag.

  Finskt förvaltningsområde

  Nu får det vara nog!
  Jungfruholmens skola  ytterligare exempel på usla affärer!

  Lite fakta om Kommunens Väl

   
  http://www.alvkarleby.se/boende-miljo/oversiktsplan.asp
  MOTION - Kolonilotter (kv)

  Pressmeddelande från styrelsen 26 januari
  Skutskärs IF Bandy
  Sök Sökhjälp

  Publicerade
  Arkiv

  Bengt

  BENGT AHLQUIST
  V.Ordförande Kommunens Väl


  Kommunfullmäktige ersättare
  Kommunstyrelsen ersättare
  E-post:
  bengtahlquist@spray.se

  Annemon

  ANNEMON PIPER
  Ledamot Kommunens Väl
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Ersättare Barn&Utbildning
  Ersättare Kommunfullmäktige
  E-post: annemon.piper@live.se
  Torbjörn


  Mona

  MONA HANSSON
  Sekreterare Kommunens väl
  Kommunfullmäktige
  Utbildning&Omsorgsnämnden
  Älvkarlebyhus ersättare
  Valnämnden
  E-post: nils.hansson@swipnet.se

  Spalten bara undrar över den talande rubriken.. Ödmjukt frågar vi oss vem eller vilka som utnämnt Lars Skytt till borgmästare?

  I sin hand har Spalten förre (?!) kommunalrådet Lars Skytts visitkort. Prydligt tryckt med Älvkarleby kommuns logotyp och med engelsk text på ena sidan och, för Spalten otydbar kinesiska tecken på motsatt sida.
  Med hjälp av sin skolengelska finner Spalten att Lars Skytt vid sina internationella kontakter titulera sig major = borgmästare.

  Spalten säger naturligtvis grattis till utnämningen. Den imponerar. Främst kanske på kineserna. Där betyder en liknande titel att ”röda mattan” automatiskt rullas ut. Sådana herrar har makt, massor med makt och över massor med människor. Ett par miljoner minst är inte ovanligt. Kineserna är ju många ca 1,4 miljarder.
  Borgmästare Skytt kan inte skryta med lika många undersåtar. Men 9.000 är ju inte fy skam det heller…
  Hoppas nu bara att inte kineserna upptäcker Skytts titelförvanskning då han överräcker sitt visitkort. Gör man det är risken stor att kineserna lever upp till sitt ordspråk: ”Det gäller att buga så djupt att dåren inte ser att man hånler”.

  Nu vägrar Spalten att föremjuka Lars Skytt och lovar att inte skvallra för kineserna. Spalten värnar om ett bra internationellt samarbete. Mister Li, ni vet han som förvandlat Hotell och restaurang Älvkarlen till Dragon Gate, och pumpat in ca 100 miljoner kronor i förvandlingen från ”giraffstall” till pagod, måste i den här känsliga frågan hållas ovetande.

  Mr. Li är troligen förbannad på svenskarna så det räcker till ändå… Inte minst över alla böter han tvingats betala. 1,1 miljoner för att ha använt en olaglig bygghiss är den hittills största böteslappen.
  Vitet på 50.000 kronor, för brott mot miljölagen ,klarar sig dock Mr. Li ifrån. Där klantade Lasses partikompis Kurt ”Mysen” Andersson till det. Som ordförande i Bygg- och Miljönämnden borde han sett till att rätt ifylld i anmälan sänts till Länsrätten.

  Mysigt misstag av ”Mysen” tycker säkert Mr. Li och struntar säkert i att buga djupt. Den här gången kan han stå rak och gapskratta. Frågan är om någon i kommunen instämmer i skrattet?
  Älvkarleby kommuns styrande är experter på att knyta kontakter. Man skriver avtal till höger och vänster. Alla får del av samarbetet. Kommunens skolbarn får njuta av internationell kokkonst. Ta bara pannkakorna som serveras. Stekta i England, omförpackade i Danmark och uppvärmda i Sverige. Kulinariskt och exotiskt så det förslår. Sådant imponerar på Spalten. Bara att hoppas att eleverna förstår att vara lika imponerade.

  Imponerande är också att vi inte längre behöver städa efter oss. De forna kommunanställda städtanterna kan nu glädja sig åt att befinna sig ”mellan två arbeten” medan ett multinationellt företag gör deras jobb.
  Utförsäljningen av vårt vatten går heller inte av för hackor. Givmildheten från Skytt och compani imponerar och då säkert främst på Gävleborna. De är nämligen de stora vinnarna. De får vårt EU-licenserade vattenlaboratorium, de får vår personals kompetens och de får vårt erkänt fina vatten.
  Frågan inställer sig då genast. Vad får då vi? Lägre kostnader deklarerar Lars Skytt.
  Hur än Spalten räknar kommer vi fram ett helt annat resultat. Storögt granskar vi den senaste vatttenräkningen och konstaterar att kubikmeterpriset ökat från 13 kronor till 14,75 och den fasta avgiften från 545 till 745 kronor.
  Spalten undrar nu om Lars Skytt tagit räknehjälp av partikamraten Kurt Andersson? Ni vet han som förvandlade Jungfruholmens 25 miljonersbygge till en kostnad på runt 80 miljoner för kommunens skattebetalare. Detta genom att skriva på ett av ekonomerna kallat ”idiotkontrakt” med fastighetsbolaget Realia?
  När Spalten, utan hjälp av miniräknare, kommer fram till 14,74 är mer än 13 och 745 är mer än 545 blir vi inte särskilt förvånade.

  Spalten förstår inte ett dyft när det talas om billigare vatten, men konstaterar inställsamt att: Lars Skytt nog ändå är duktig på att räkna. Fort går det, men fel blir det!.
  Troligen kan den talangen i räknekonst spåras i hans andra självpåtagna titel, nämligen den som cirkusdirektör. När han inte låter partipiskan vina tar han sig friheten att kalla sina politiska motståndare för pajaskonsteri.
  Precis som Lars Skytt gillar Spalten välkrattade maneger. Men inte fogliga, tysta politiker som mer tycks vara intresserade av arvodet än att kämpa för sin övertygelse. Devisen: ”Tala är silver och tiga är guld” kan aldrig vara rättesnöret för förtroendevalda, även om en maktfullkomlig majoritet hoppas på en sådan ordning.

  Tji fick Lasse Skytt och kompani, konstaterar Spalten och lovar kommunmedborgarna att alltid hylla mottot: ”Älvkarleby kommun ska utvecklas, inte avvecklas”.
  Kommunens väl  Vet du om att du som kommuninvånare har möjlighet att lämna in "medborgarförslag" till kommunfullmäktige?
  Medborgarförslagen kan handla om skola, äldreomsorg, utemiljö, kultur och fritid eller andra områden som kommunen har att besluta om.

  De medborgarförslag som kommer in presenteras först på kommunfullmäktiges sammanträde och skickas därefter till berörda förvaltningar och nämnder för beredning. När förslagen har beretts färdigt tas de åter upp i kommunfullmäktige för beslut.

  Förutom en beskrivning av själva förslaget får du gärna motivera varför och hur förslaget ska genomföras. Det ska framgå vem förslaget kommer ifrån, helst med adress och telefonnummer.

  Använd gärna kommunens blankett ! KLICKA HÄR

  Medborgarförslaget skickas till: Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär eller lämnas direkt till kommunkontoret. Det går också bra att e-posta ditt förslag till
  erik.klippmark@alvkarleby.se

  Har du frågor om medborgarförslag, kontakta Erik Klippmark, administrativa avdelningen, tfn 831 12.

  Kommunens väl
  Ansvarig utgivare:   Bengt Ahlquist
  Webmaster:   Bengt Ahlquist
  Redaktion:   Bengt Ahlquist, Torbjörn Löfgren